• Vitajte v Domove sociálnych služieb Borský Svätý Jur
Darujte nám 2% daní - kliknite sem

Základné informácie

Domov sociálnych služieb pre dospelých (DSS) v Borskom Svätom Jure je zariadenie s celoročným pobytom, ktoré poskytuje sociálne služby prijímateľkám sociálnych služieb so zdravotným znevýhodnením do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Kapacita zariadenia je 50 osôb.

V DSS sa poskytujú sociálne služby podľa § 38 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Poskytujeme v súlade so zákonom pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. V zariadení sa zabezpečuje aj rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. V DSS sa poskytuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure je rozpočtová organizácia vyššieho územného celku Trnavského samosprávneho kraja.