• Vitajte v Domove sociálnych služieb Borský Svätý Jur
Darujte nám 2% daní - kliknite sem

Profil verejného obstarávateľa

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejný obstarávateľ zodpovedá za verejné obstarávanie, presadzuje pri obstarávaní zákaziek dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ako sú: rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu zákazky.

Verejné obstarávanie za Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure vykonávajú osoby určené na verejné obstarávanie podľa Internej smernice o verejnom obstarávaní  upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Postupy a pravidlá verejného obstarávania popísané touto smernicou sú záväzné pre všetkých zamestnancov Domova sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri
Adresa:Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur

IČO:00655538
DIČ:2021049668
IBAN:SK 37 8180 0000 0070 0049 2713

Štatutárny zástupca:Mgr. Ingrid Opalková, riaditeľka

Web stránka: www.dssborskysvatyjur.sk/
E-mail: dss-bsj@zupa-tt.sk
Tel.č./fax: 034 / 77 470 82

Zodpovedný za VO:
Monika Chudíková

Tel: 034 77 470 82
Email: chudikova.monika@zupa-tt.sk

Zodpovedný za VO:
Gabriela Královičová

Tel: 034 77 721 25
Email: kralovicova.gabriela@zupa-tt.sk