• Vitajte v Domove sociálnych služieb Borský Svätý Jur
Darujte nám 2% daní - kliknite sem

Profil verejného obstarávateľa

    Domov sociálnych služieb pre dospelých je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

    Zadanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom ekonomický úsek, pre všetky jej súčasti.

    Verejné obstarávanie podľa rozpočtu na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečujú určené osoby na verejné obstarávanie podľa internej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb pre DSS Borský Svätý Jur.

    Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Profile verejného obstarávateľa.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Svätý Jur
Adresa:Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur

IČO:00655538
DIČ:2021049668
IBAN:SK 37 8180 0000 0070 0049 2713

Štatutárny zástupca:Mgr. Ingrid Opalková, riaditeľka

Web stránka: www.dssborskysvatyjur.sk/
E-mail: dss-bsj@zupa-tt.sk
Tel.č./fax: 034 / 77 470 82

Kontakt:

Mgr. Ingrid Opalková

Tel: 034 77 470 82
Email: opalkova.ingrid@zupa-tt.sk

Monika Chudíková

Tel: 034 77 470 82
Email: chudikova.monika@zupa-tt.sk